19.01.2015 FREMTIDENS VELFÆRDSINSTITUTIONER

www.modelprogram.dk

Energistyrelsen og Realdania igangsatte i 2009 i samarbejde med Kommunernes Landsforening det ambitiøse udviklingsprojekt ’Fremtidens Velfærdsinstitutioner’ med fokus på udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Målsætningen har været at inspirere til at tænke i nye baner og samle viden om brugernes behov samt nyeste viden og sætte denne i spil i forbindelse med nye velfærdsbyggerier. I foråret 2010 blev tre modelprogrammer, et for hvert af de tre institutionsområder, lanceret. Kort tid herefter inviterede projektet alle kommuner med fremtidige byggeprojekter inden for de tre områder til at indgå som cases i modelprogrammet. De kommuner, som deltog, forpligtede sig til at bruge modelprogrammer i deres arbejde med at modne projekterne fra idé til byggeprogram. 8 kommuner blev godkendt, heraf blev 7 projekter gennemført, og står nu i 2015 som færdigbyggede, ibrugtagne velfærdsinstitutioner, mens et enkelt projekt aldrig blev gennemført.

For at lære af disse lokale erfaringer og for at opsamle, hvordan modelprogrammerne var brugt, og hvordan de virkede, blev der allerede i 2010 igangsat et evalueringsprojekt, som har fulgt arbejdet i de syv case-kommuner indgående fra idé til byggeprogram; fra byggeprogram til gennemført byggeri; og fra gennemført byggeri til ibrugtagning. Evalueringen har haft særligt fokus på, hvordan enkelte, centralt prioriterede målsætninger hos de lokale bygherrer er opstået, kvalificeret og fastholdt i processen frem til det ibrugtagne byggeri, og hvordan brugerne oplever, at de færdige bygninger matcher disse målsætninger. På baggrund af nye indsigter fra denne evaluering er modelprogrammerne blevet opdateret, og nye designprincipper er kommet til. Samtidig er modelprogrammerne blevet samlet til et interaktivt, webbaseret format.

SIGNAL har været med hele vejen. Først som deltager på det team som udviklede Modelprogram for folkeskoler. Siden på det team som har evalueret proces og resultater ifm. de syv gennemførte byggerier, som er indgået som cases. Og endelig har vi forestået udviklingen af den interaktive hjemmeside.

Hjemmesiden www.modelprogram.dk tilbyder politikere, bygherrer, rådgivere, projektledere, fagledere m.m. inspiration og redskaber til at skabe velfærdsinstitutioner, hvor samspillet mellem ønskelig praksis og rum og rammer fungerer optimalt. Hér kan man lade sig inspirere af spændende designløsninger i nybyggede plejeboliger til ældre, eller hente inspiration til, hvordan daginstitutioner skaber rum og rammer, som styrker børnenes nysgerrighed eller inviterer til dialog med og mellem forældre. Eller læse om og se eksempler på, hvordan folkeskoler kan skabe plads til lærerforberedelse, aktivere uderummet som læringsmiljø samt matche mange en lang række andre centrale designudfordringer.

By Per Feldthaus.