Det siger kunderne…

SIGNAL har været vores rådgiver gennem to år fra indretningsprojektets tidligste beregninger og beslutninger til den endelige indflytning. I perioden har vi brugt SIGNAL både på strategisk og operationelt niveau (…).

Et af fokusområderne undervejs i processen har handlet om, hvordan DeloitteHuset bedst muligt kunne understøtte vores virksomheds- og læringskultur, herunder samarbejde på tværs af forretningsområder, videndeling mellem specialister, erfarne og uerfarne medarbejdere etc. (…).

SIGNAL har i denne proces leveret rådgivning af stor værdi for os – både i form af faglige input og med procesledelse, rådgivning og byggeledelse. De har formået at koble indretning med vores organisations mål, strategi og værdier. SIGNAL har kørt et tæt og meget givtigt parløb med vores interne konsulenter, ligesom de har samarbejdet rigtig godt med de øvrige rådgivere og leverandører på projektet.

Ole Ferbing , Statsautoriseret revisor, DELOITTE

SIGNAL har været rådgiver for Bird & Bird fra november 2015 til september 2017 i forbindelse med vores flytning til nye lokaler i Harbour House i Nordhavn. Her har SIGNAL har været ansvarlige for både koncept, design og indflytning. Det har været vigtigt for os, at det nye koncept og design understøtter vores visioner, da vi som nogen af de første i advokatbranchen går væk fra cellekontorer og videre til at arbejde i aktivitetsbaseret i åbne miljøer, som understøtter vores globale perspektiv, videndeling og samarbejde på tværs.

Det nye design og koncept har tilført os stor værdi. En vigtig ting er her at fremhæve SIGNALs evne til både at stå ved de vigtigste designbeslutninger, på trods af diverse revisioner og overordnede krav, og samtidig tage hånd om vores bekymringer i forbindelse med den nye måde at arbejde på i åbne rum og miljøer. Det har været særligt vigtigt for os at sikre muligheden for at trække sig til områder med ro og stilhed – både til det koncentrationskrævende arbejde og de fortrolige samtaler. Her har SIGNALs rådgivning og procesledelse betydet, at vi hos Bird & Bird ikke har behøvet at gå på kompromis med hverken design eller visioner.

Bird & Bird og SIGNAL har haft et tæt samarbejde gennem alle dele processen, og SIGNAL har til fulde faciliteret og udfyldt behovet for stram styring og koordinering mellem projektets forskellige aktører. Det har været til stor gavn for os – særligt undervejs i de udfordrende dele af processen

Peter Dann Jørgensen, Partner, Bird & Bird ,

I forbindelse med et større nybyggeri på CAMPUS VEJLE har vi – hen over sommeren 2011 – haft et meget positivt og udbytterigt samarbejde med SIGNAL. Opgaven har bestået i – dels at foretage en grundig behovsanalyse vedrørende byggeriet – dels at udarbejde et visionært undervisningskoncept for moderne skolebyggeri. Begge opgavedele er lykkedes på bedste måde (…).

Specielt kan det fremhæves, at forslaget er udmøntet i en spændende og konstruktiv vision omkring den fysiske fusion mellem VUC Vejle og Vejle Handelsskole (…).

Også på det personlige og samarbejdsmæssige plan kan direktionen på CAMPUS VEJLE medgive SIGNAL sin bedste anbefaling.

Carl VIlhelm Korup , Vicedirektør, CAMPUS VEJLE

Kerteminde Kommune har benyttet SIGNAL i forbindelse med udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag til Byrådet om samling af de administrative funktioner i ét rådhus. Der blev opstillet scenarier for et fremtidigt arealbehov ud fra forskellige antagelser om indretning og tilstedeværelse på en fysisk arbejdsplads (…).

I forhold til det nuværende arealforbrug viste samtlige scenarier et mindre arealbehov og dermed også lavere driftsudgifter fremadrettet (…).

Der har været stor tilfredshed med beslutningsoplægget og den fremlæggelse SIGNAL lavede for såvel medarbejdere som politikere.

Marianne Friis Toft , Økonomidirektør, KERTEMINDE KOMMUNE

SIGNAL varetog professionelt og under en stram tidsramme følgende opgaver: Procesdesign (…), kvalitativ og kvantitativ kortlægning af bygningsmassen (…), bred brugerinddragelse, (…) udarbejdelse og præsentation af rapport (…).

Det er METROPOLs opfattelse, at SIGNAL har nogle af markedets bedste kompetencer inden for brugerdrevne processer og strategisk omprogrammering af eksisterende bygninger.

På baggrund af samarbejdet har METROPOL været i stand til at lægge en ambitiøs og langsigtet strategi for udviklingen af den samlede bygningsmasse med fokus på optimering og frigivelse af bygningspotentialet.

Nicolai Kragh Petersen , Professionshøjskoledirektør, METROPOL

Som uddannelsesorganisation har vi mange modsatrettede behov, som skal være til stede samtidig i lokaliteterne. Igennem hele processen har SIGNAL taget udgangspunkt i vores behov og har derfor løst opgaven meget præcist i forhold til vores ønsker.

Særligt vigtig har medarbejderinddragelsen været, og netop her har SIGNALs arbejdsmetode vist sig effektiv og anerkendende i forhold til den usikkerhed, som en flytning nødvendigvis afføder.

Professionshøjskolen UCC har været yderst tilfreds med samarbejdsprocessen og det konkrete resultat for en kommende indretning af vores arbejdsplads.

Karen-Ditte Nielsen , Projektkonsulent, PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med SIGNAL og med det færdige resultat.

Særligt skal fremhæves, at SIGNAL meget hurtigt opfattede, hvilken lokaleindretning der ville fungere for en virksomhed som vores og hjælpe os med at få vores værdier udtrykt i lokalerne. Det var således vigtigt for os, at der blev taget højde for arbejdsgange, vidensdeling og det sociale liv på kontoret.

Vi ønskede, at når der var gæster i huset, skulle de med det samme, de kom ind i vores lokaler, forstå, at vi sætter tilgængelighed, energi, faglighed og uhøjtidelighed højt. Det synes vi er lykkedes.

Iben Mai Winsløw, FRØLUNDWINSLØW ,

SIGNAL rådgav Dansk Industri (DI) med indretning af det nye Industriens Hus i København fra 2011 frem til indflytningen i 2013 og havde en central rolle undervejs i hele processen. SIGNAL fastlagde succeskriterier og ønskede outcomes med topledelsen, involverede og sikrede ejerskab hos både ledere og medarbejdere til projektet og udarbejdede efterfølgende scenarier for indretning og detailplaner.

Afslutningsvis var SIGNAL ansvarlig for hele inventarprocessen med udbud samt implementering af detailindretningen i indflytningsfasen. Vi havde hos Dansk Industri stor nytte af SIGNAL’s høje ekspertise, professionelle rådgivning og mangeårig erfaringen inden for strategisk workplace management og design

Bjarne Palmstrøm, Deputy Director, DI ,